11.sınıf tarih kitabı sayfa 130 ve 131. sayfaların cevaplarında yardımcı olur musunuz?

11.sınıf tarih kitabı sayfa 130 ve 131. sayfaların cevaplarında yardımcı olur musunuz? 🙂
 
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y harfi koyunuz.

( ) İlk Türk topluluklarında töre adı verilen örfi hukukun kaynağı halk, kurultay ve kağandır.
( ) Büyük Selçuklularda ordu mensuplarının davaları kadıleşker tarafından görülüyordu.
( ) Tanzimat fermanıyla devletin tebaası belli bir milliyet merkezinden ayrılarak Osmanlı vatandaşlığı esası getirilmiştir.
( ) Genel kanunnameler, ceza, tımar, sipahi, reaya, mali vergilere ait hükümlüleri içermektedir.
( ) 1869’da kurulan Nizamiye mahkemelerinin en önemli özelliği üyelerinin Müslüman ve gayrimüslimlerden oluşmasıdır.
 
 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

1. İlk Türk devletlerinde kağan adına örfü hukuku uygulayan görevlilere………. denirdi.
2. Türk- İslam devletlerinde şeri mahkemelere bakan kadıların amirine ……. denirdi.
3. Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkileri ilk kez……………… ile sınırlandırılmıştır.
4. Türk- İslam devletlerinde en yüksek yargı organına …………. denirdi.
5. Milli Mücadele döneminde yasama, yürütme ve yargı erkleri………………. ile tek elde toplanmıştır.

Kelimeler: Divan-ı Mezalim, yargan, Sened-i İttifak, kadi’l kudat, 1921 Anayasası, Islahat Fermanı
 
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

İslamiyet öncesi Türklerde herkesin uymakla zorunlu olduğu yazılı olmayan kurallara töre denirdi.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangilerine başvurulabilir?
I. Yasa üstünlüğü vardır.
II. Törenin oluşmasında en etkili güç halktır.
III. Hükümdar töreyi tek başına değiştirme hakkına sahip değildir.
IV. Töre hükümleri değişmesi mümkün olmayan kurallardır.

A) Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve IV

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir