Aşağıdakilerden hangisi Hunlara ait bir destandır? a)Manas Destanı

 Aşağıdakilerden hangisi Hunlara ait bir destandır?

a)Manas Destanı              b)Ergenekon Destanı
c)Türeyiş Destanı             d)Oğuz Kağan Destanı
)Köktürklerin en önemli destanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Manas Destanı              b)Ergenekon Destanı
c)Türeyiş Destanı             d)Oğuz Kağan Destanı
Eski Türklerde devlet işlerimde hakana yardımcı olan,devlet ileri gelenlerden oluşan meclise ne ad verilirdi?
a)Töre                                b)Toy
c)Kargı                               d)Kurultay
)Eski Türklerde kağana Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine ne ad verilirdi?
a)Örs                                  c)Toy
b)Kut                                  d)Kurultay
7)Aşağıda 2.Köktürk hükümdarı Bilge Kağan’ın Kardeşi Kül Tigin adına diktirdiği yazıttan bazı cümleler alınmıştır.Bunlardan hangisi Hakan’ın halka karşı olan görevlerinden bahsetmektedir
a)Tanrı istediği için Kağanlık tahtıma oturdum
b)Töre üzerine amcam kağan oldu
c)Türk beyleri Türk adını bırakmış Çin adını tutup Çin kağanına itaat etmiş
d)Ölecek milleti diritip besledim,çıplak milleti zengin kıldım.
Bilge kağan bir şehir kurmak istemiş fakat veziri Tonyukuk Türklerin göçebe olduğunu söyleyerek bu fikre şiddetle karşı çıkmıştır.
Tonyukuk’un böyle bir fikre karşı çıkması’nın en önemli nedeni aşağıdakilrden hangisidir?
a)Tonyukuk’un Bilge Kağan’a muhalif olması
b)Tonyukuk’un Bilge Kağan’a güvenmemesi
c)Türk kültür ve toplumun yerleşik hayat ile kaybolacağı endişesi
d)Kurulacak şehrin yerini beğenmemesi
Mete Han’dan sonra tahta geçen Kiok (MÖ.174-160)Hun Devleti’nin devamını sağlayabilmek için Çinli prensesle evlenmiştir.Bu durum daha sonra Türk toplumlarında gelenek haline gelmiştir.
Bu gelenek Türk toplumlarını nasıl etkilemiştir?
a)Çinli prensesler Türklerin Çinlileşmesine sebep oldu
b)Çinli prensesler Çin sarayı’nın entrikalarına alet olarak Türk Devleti’ni zayıflatmaya çalışmışlardır.
c)Hunlardan sonra bu gelenek sona ermiştir
d)Çin,Türk egemenliğine girmiştir.
)Türeyiş Destanı hangi Türklere aittir?
a)Özbekler                           b)Uygurlar   
c)Köktürkler                        d)Hunlar
11)Çin’den etkilenerek Manihaizm ve Budizm dinlerini kabul eden Türk kavimi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Göktürkler                        b)Hunlar
c)Kutluklar                           d)Uygurlar
12) Aşağıdakilerin hangisinde İlk Türk alfebelerini kullanan iki Türk Devleti doğru olarak verilmiştir?
a)Göktürk-Uygur                 bHun-Gazne
c)Uygur-Hun                        d)Gazne-Göktürk
13) Eski Türklerde hakanın eşine ne ad verilirdi?
a)Otağ                                    b)Orgin
c)Tarkan                                d)Hatun
 
 
 
14) Uygurlar yaşadıkları yörelerde sulama kanalları inşa etmiştir.
Uygurların bu girişiminin aşağıdakilerden hangisini olumlu etkilemesi beklenebilir?
A. Tarım üretimini
B. Askeri mücadeleleri
C. Hakanın yetkilerini
D. Çin ile olan siyasi ilişkileri
15)Hz. Muhammed’in son seferi olan Tebük Seferi, aşağıdaki devletlerden hangisinin üzerine yapılmıştır?
a)Bizans                           b)Habeşistan
c)Göktürk                        d)İran
16) Müslümanların kutsal yerlerinden biri olan Kabe,aşağıdaki peygamberlerden hangisinin zamanında yapılmıştır?
a)Hazreti İbrahim           b)Hazreti Musa
c)Hazreti Adem              d)Hazreti Muhammed
 “Adalet,mülkün temelidir” sözü,aşağıdaki halifelerden hangisine aittir?
a)Hazreti Ebu-Bekir       b)Hazreti Ömer
c)Hazreti Osman            d)Hazreti Ali
Türk-İslam Edebiyatı’nın bilinen ilk eseri
olan Kutat-gu Bilig,aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır?
a) Kaşgarlı Mahmut       b)Edip Ahmet
c) Yusuf Has Hacib         d)Ahmet Yesevi
Aşağıdakilerden hangisi Dört Halifeden birisi değildir?
a)Hz. Ebubekir                  b)Hz.Ömer        
c) Hz. Hamza                     d) Hz. Ali
)Ülkemizde en fazla Kuru İnci ve Kuru Üzüm tarım ürünü hangi bölgemizde yetiştirilmektedir?
a) Marmara                      b) Akdeniz
c) Ege                                 d) Karadeniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir